Kształcenie przez całe życie warunkiem zatrudnienia w Gminie Pawłowice

Stale doskonalimy się, angażujemy w przedsięwzięcia społeczne,
pozyskujemy środki na rozwój!

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Gospodarczego „ANNA” Sp. z o.o. z Jastrzębia Zdroju otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu:

Kształcenie przez całe życie warunkiem zatrudnienia w Gminie Pawłowice

w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Celem głównym projektu jest wzrost przedsiębiorczości mieszkanek i mieszkańców Gminy Pawłowice.

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 20 osób w zakresie:

 • Podstawy księgowości - min. 10 osób
 • Kadry i płace - min. 10 osób

Szkolenia odbywać się będą w okresie od 02 września 2013r. do 29 listopada 2013r. w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu.

Rekrutacja uczestników Projektu rozpocznie się od 01 sierpnia 2013 r.

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących w Gminie Pawłowice.

Uczestnik szkolenia musi spełniać następujące warunki formalno-prawne zgodnie z zapisami w Projekcie:

 • być osobą pełnoletnią
 • osobą zamieszkałą na terenie Gminy Pawłowice
 • posiadać wykształcenie  minimum średnie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

 • dostarczenie osobiście lub mailem wypełnionego oraz podpisanego kwestionariusza dostępnego w siedzibie Beneficjenta Projektu i na stronie internetowej (dostępny od 01 sierpnia 2013r.) 
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • złożenie oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Gminy Pawłowice
 • złożenie oświadczenia o statusie na rynku pracy (bezrobotny/pracujący)
 • złożenie podpisanej deklaracji uczestnictwa w szkoleniu

Przyjmowane będą jedynie kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty na właściwych formularzach, opatrzone datą, imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz własnoręcznym podpisem.

Zgłoszenia można przesyłać od 01 sierpnia 2013 r.

drogą internetową, pocztą lub składać w siedzibie Beneficjenta – Biurze Projektu:

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Gospodarczego „ANNA” Sp. z o.o.

44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 52 

Wszystkie niezbędne formularze będą pojawiały się na stronie internetowej sukcesywnie. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 32 475 16 43 Biuro Projektu.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

 • Żory ul. Szeroka 2
 • Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 52
 • Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 20/3
 • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.