Siedziba Główna - Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 52

Oddział Warmińska - Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 20/3

Oddział Żory - Żory, ul. Szeroka 2

Telefon(+48) 32 476 46 00

email

ANNA radzi…

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. Co warto wiedzieć?

Osoby niepełnosprawne, mimo, że poziomem wykształcenia i umiejętnościami nie odbiegają od osób w pełni sprawnych, mają na rynku pracy zdecydowanie trudniejszą sytuację. Wiąże się to nie tylko z uprzedzeniami społecznymi, ale też z niewiedzą pracodawców dotyczącą korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Wymierną korzyścią dla firmy zatrudniającej taką osobę jest zwrot nakładów poniesionych na dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb zatrudnionego niepełnosprawnego. Refundacja może dotyczyć na przykład adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do wymagań związanych z niepełnosprawnością. Warunkiem jest zatrudnianie niepełnosprawnego przez co najmniej 36 miesięcy i wcześniejsze podpisanie umowy ze starostą właściwym dla miejsca zatrudnienia takiej osoby.

 

Pracodawca może też liczyć na dofinansowanie wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie przysługuje:

  • pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej
  • pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 6% niepełnosprawnych w stosunku do  ogólnej liczby zatrudnionych, jeżeli firma liczy więcej niż 25 pracowników
  • pracodawcy zatrudniającemu mniej niż 25 pracowników.

Kwoty dofinansowania wypłacane są co miesiąc i mogą wynosić, w przypadku zakładu pracy chronionej od 50% do 130% wynagrodzenia. Przy zatrudnieniu osób niewidomych, z epilepsją lub upośledzeniami czy chorobami psychicznymi, kwoty te ulegają zwiększeniu o 75% najniższego wynagrodzenia.

 

Zatrudniając osobę niepełnosprawną firma zyskuje również refundacje składek ZUS. Wystarczy w deklaracji rozliczeniowej wpisać odpowiedni kod i kwoty składek finansowanych przez PFRON lub budżet państwa. Pracodawca nie musi już wtedy takich składek odprowadzać do ZUS-u.

 

Zatrudniając ponad 6% niepełnosprawnych przedsiębiorca zostaje zwolniony z odprowadzania obowiązkowych wpłat na PFRON. Może też ubiegać się w PFRON o zwrot kosztów szkoleń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Warunki i wysokość możliwego zwrotu jest określana w umowie o zatrudnienie zawartej wcześniej ze starostą.

 

Jeżeli zaś zatrudnimy niepełnosprawnego pracownika mającego status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, możemy ubiegać się o zwrot 60% wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne tej osoby. Musi ona być zatrudniona przez co najmniej 12 miesięcy. Tak jak w innych formach pomocy, należy podpisać umowę ze starostą.


Dodatkowo możemy ubiegać się o zwrot kosztów zatrudnienia osoby, która będzie pomagać zatrudnionemu przez nas niepełnosprawnemu. Takie wsparcie nie może przekraczać 20 godzin miesięcznie i jest uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia.