Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

/ Kategoria: księgowość i rozliczenia     

Przedsiębiorca, który z różnych przyczyn chce zrobić przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej, ma prawo do jej zawieszenia na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Aby zawiesić działalność gospodarczą, dokonuje on zgłoszenia na wniosku aktualizacyjnym CEiDG-1. Może złożyć go osobiście, wysłać listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Za złożenie wniosku nie ponosi żadnych opłat.

W przypadku wniosku wysyłanego tradycyjna pocztą, musi on zawierać własnoręczny podpis poświadczony notarialnie. Gdy wysyłamy wniosek elektronicznie, podpisujemy go bezpiecznym elektronicznym podpisem zaufanym.

Odmowa zawieszenia działalności

Przedsiębiorca nie musi w żaden sposób uzasadniać swojego wniosku, jednak organ ewidencyjny w niektórych przypadkach może wydać decyzje odmowną. Dzieje się tak w przypadku m.in.:

 • braków formalnych we wniosku,
 • działalności, która podlega innym przepisom niż określone w ustawie.

Odmowa wpisu oznacza, że przedsiębiorca musi wystąpić z ponownym wnioskiem, prowadzić nadal działalność lub zgłosić wniosek o wykreślenie z ewidencji.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Pozytywnie rozpatrzony wniosek oznacza, że w okresie zawieszenia przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej, jednak nadal ma zarówno pewne prawa, jak i obowiązki:

 • może wykonywać czynności niezbędne do zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów;
 • ma możliwość przyjmowania i regulowania należności powstałych przed datą zawieszenia działalności i osiągania przychodów finansowych;
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • wykonuje obowiązki nakazane przepisami, np. podatkowe;
 • ma prawo i obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych związanych z wykonywaną przed zawieszeniem działalnością;
 • może być poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców.

 

Zawieszenie działalności powoduje również brak obowiązku opłacania składek ZUS na czas zawieszenia. Przedsiębiorca nie musi zgłaszać do ZUS tego faktu, bowiem zgodnie z zasadą przepływu informacji, wniosek do CEiDG jest równocześnie zgłoszeniem do ZUS zawieszenia opłacania składek.

Wznowienie działalności

Po okresie zawieszenia, przedsiębiorca powinien zgłosić wznowienie działalności gospodarczej we wniosku do CEiDG. Tak jak w przypadku zawieszenia, może zrobić to osobiście, listem poleconym lub pocztą elektroniczną. W formularzu należy określić datę wznowienia działalności oraz oznaczenie przedsiębiorcy, miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy.

Wznowienie działalności przed upływem okresu zawieszenia lub brak informacji o jej wznowieniu w organie ewidencyjnym może spowodować wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji działalności.

Po ponownym podjęciu działalności, przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzania składek do ZUS. Jeżeli w okresie zawieszenia zmieniły się zasady ubezpieczeń, którym podlegał przedsiębiorca, ma on obowiązek złożenia dokumentów zgłoszeniowych do ZUS. Informację o sporządzonych dokumentach zgłoszeniowych ZUS przesyła przedsiębiorcy w odrębnym piśmie.

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

 • Żory ul. Szeroka 2
 • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
 • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.