Blog

Informacje, wyjaśnienia, porady

Tarcza Antykryzysowa: najważniejsze informacje dla przedsiębiorców

/ Kategoria: księgowość i rozliczenia kadry i płace doradztwo podatkowe pozyskiwanie środków     

W związku z pandemią koronawirusa, wiele branż i firm notuje radykalny spadek przychodów. Uniemożliwia to wywiązywania się ze zobowiązań wobec państwa, grozi też bankructwem i zwalnianiem zatrudnionych osób.

Pomoc państwa dla przedsiębiorców została zawarta w ustawach zebranych w tzw. Tarczy Antykryzysowej uchwalonej przez Sejm RP 30 marca 2020 roku. Wszystkie aktualne możliwe formy pomocy dla przedsiębiorców znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Rządu RP: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy 

Wsparcie w prowadzeniu firmy

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i mikrofirm – czyli zatrudniających do 9 osób, przewidziano:

 • umorzenie składek ZUS na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj 2020 r.)

Zwolnienie dotyczy osób, które przed dniem 1 lutego 2020 r. opłacały składki za siebie i zatrudniały do 9 osób w firmie (liczy się liczba pracowników, nie etatów!) lub są osobami duchownymi. Aby uzyskać zwolnienie z płacenia składek ZUS, należy złożyć wniosek RDZ. Można to zrobić przez platformę PUE. 

 • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł ma być jednorazowym wsparciem osób, które utraciły przychody z działalności gospodarczej.

2080 zł wsparcia jest przeznaczone dla osób, które prowadziły działalność przed 1 lutego 2020 i w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku zanotowały zmniejszenie przychodu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz ich przychód nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia z ostatniego kwartału poprzedniego roku. 1300 zł mogą uzyskać przedsiębiorcy rozliczający się kartą podatkową i nie będący płatnikami VAT. Wnioski o świadczenie postojowe składa się do ZUS w postaci druku RSP-D. Wsparcie jest możliwe do 3 miesięcy po zniesieniu stanu epidemii.

 • dofinansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

Skorzystać z dofinansowania mogą osoby prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników – czyli tzw. samozatrudnieni. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spadek obrotów w prowadzonej działalności – należy porównać obroty z 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 (przed dniem złożenia wniosku) do analogicznych miesięcy w 2019 roku, aby wykazać spadek obrotów. Dokumenty należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Dofinansowanie będzie przyznawane o procentową część minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku, czyli 2600 zł. I tak, jeżeli obroty spadły o 30% - 50 % minimalnego wynagrodzenia, o 50% - 70% minimalnego wynagrodzenia i spadek o 80% - 90% minimalnego wynagrodzenia.

 • odroczenie zapłaty podatku

Aby zapobiec utracie płynności finansowej, możliwe jest odroczeni zapłaty podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek.Należy złożyć wniosek w Krajowej Administracji Skarbowej i czekać na przyznanie przez urząd pomocy. Terminy zapłaty należności podatkowych zostaną przesunięte na dogodniejszy dla podatnika czas. 

 • zmniejszenie zaliczek na PIT/CIT

Podatnicy, którzy przewidują zmniejszenie dochodów w roku podatkowym, mogą złożyć wniosek do Krajowej Administracji Skarbowej o zmniejszenie zaliczek na podatek dochodowy.Rozpatrzenie takiego wniosku jest w gestii urzędu skarbowego.


 • niskooprocentowana pożyczka dla mikro przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Mikroprzedsiębiorcy (czyli zatrudniający do 9 pracowników, łącznie z właścicielem firmy) mogą uzyskać pożyczkę do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności. Jest ona przeznaczona dla osób prowadzących działalność przed dniem 1 marca 2020 roku. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy. Spłata rozpoczyna się po 3 miesięcznym okresie karencji. Pożyczka może zostać umorzona pod warunkiem utrzymania zatrudnienia w firmie wg stanu na dzień 29 lutego 2020 r. Wniosek o przyznanie pożyczki (i później umorzenie) należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy na formularzu dostępnym na stronach internetowych PUP.

 • zwolnienie z abonamentu i opłat audiowizualnych

Dla przedsiębiorców uiszczających abonament za odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz korzystających z utworów w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzono zwolnienie z opłat na czas obowiązywania ustawy. Jeżeli firma spełnia kryteria przewidziane w ustawie, nie musi składać dodatkowych wniosków o zwolnienie z opłat.

Wsparcie w utrzymaniu miejsc pracy

W Tarczy Antykryzysowej przewidziano również wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Oto najważniejsze formy pomocy związane z utrzymaniem miejsc pracy:

 

 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Dofinansowanie do części wynagrodzeń dla pracowników będzie możliwe przez 3 miesiące, w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o zatrudnianiu pracowników objętych umową o pracę. Możliwość dofinansowania dotyczy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Aby uzyskać dofinansowanie, należy prowadzić działalność gospodarczą co najmniej rok i wykazać spadek obrotów po 1 stycznia 2020 roku w ciągu 2 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Wysokość dofinansowania będzie wyliczana procentowo w stosunku do wysokości spadku obrotów. Wnioski będą przyjmować powiatowe urzędy pracy. 

 • dofinansowanie do pensji pracowników

W przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie do pensji pracowników oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku przestoju ekonomicznego, kwota dofinansowania wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od pracodawcy może wynieść maksymalnie 1533,03 zł netto.  Dofinansowanie przyznawane będzie na pracownika z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.W przypadku obniżenia wymiar czasu pracy, maksymalna kwota dofinansowania na pracownika może wynieść 2452,27 zł wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę.

Pomoc nie jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Należy jednak wykazać spadek obrotów, a przedsiębiorca nie może zalegać z płatnościami podatkowymi i składkami ZUS. Świadczenia nie przysługują pracownikom zatrudnionym na umowę o dzieło, pomocy domowej oraz pracownikom, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 200% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w 2020 roku.

Jeżeli pomoc zostanie przyznana, pracodawca nie może zwolnić pracownika z przyczyn nie leżących po jego stronie w ciągu następnych 3 miesięcy po okresie pobierania świadczeń. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wojewódzkim urzędzie pracy, właściwym dla siedziby pracodawcy. 

Ważne pojęcia

 • Mikroprzedsiębiorstwo – firma, która liczy do 9 pracowników wraz z właścicielem firmy (liczy się osoba, a nie etat)
 • Małe przedsiębiorstwo – firma, która liczy od 10 do 50 pracowników
 • Średnie przedsiębiorstwo – firma, która liczy od 51 do 250 pracowników
 • Minimalne wynagrodzenie za pracę – od 1 stycznia 2020 wynosi 2600 zł brutto
 • Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2019 r. – 4918,17 zł
 • Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2019 r. – 5198,58 zł

Ważne strony www

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: www.wupkatowice.praca.gov.pl

Powiatowe Urzędy Pracy: www.(nazwamiasta).praca.gov.pl

Najwyższa jakość

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz działamy zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradców podatkowych, co daje gwarancję najwyższych jakości wykonywanych przez nas usług.

Kontakt z nami

Nasze oddziały

 • Żory ul. Szeroka 2
 • Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 52
 • Jastrzębie Zdrój, ul. Warmińska 20/3
 • Nysa, ul. Kwiatowa 10

Dołącz do nas

Porady dla przedsiębiorców i nie tylko!
...o krok dalej niż same liczby


Zapisz się do newslettera. Bądź na bieżąco.